در آخرین پست منتشر شده در سال 95 وعده داده بودیم که نرم افزار CRM 2015 آنلاین را