با راست کلیک در قسمت فضای خالی بالای قسمت پنل دستورات می توان گزینه view layout toggle را انتخاب نمود تا از این طریق حالات چینشی مختلف را در مورد پنجره های دید تعیین نمود.